Portfolio > Ewok My Dog (or cat)

Gracie Fett (full body)
Gracie Fett (full body)
Acrylic on paper
8" x 6"
2019